วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2553 เรือห้องสมุด จากสำนักงาน กศน.
ได้มาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสอ่านหนังสือและร่วมทำกิจกรรม ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
บางไทรได้นำภาพระบายสีเสริมความรู้ และการทำสมุดทำมือ
แบบง่ายๆ มาสอนน้องๆ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
อ่านสนุกได้ประโยชน์ กันอย่างตามอัธยาศัย โดยเรือห้องสมุดไปจอด
บริเวณริมแม่น้ำหน้าโรงเรียนไตรราชวิทยา, วัดเชิงเลน, วัดบางคล้า,
และศูนย์ศิลปาชีพบ่างไทร